🔷Mới nhất: 21/06/2024

1. Bổ sung quy trình đóng dấu

Bổ sung quy trình đóng dấu. Các bước của quy trình bao gồm:

 • Quản trị trường khai báo chữ ký số đơn vị, ảnh con dấu và phân công

 • Quản trị trường cấu hình danh mục sổ được phép đóng dấu

 • Văn thư phân công thực hiện đóng dấu cho các văn bản đã hoàn tất ký duyệt

1.1 Cập nhật chức năng Thông tin ký duyệt

Chức năng được cập nhật với tài khoản Quản trị trường, mục tiêu để khai báo các thông tin của đơn vị để đảm bảo cho quy trình đóng dấu.

Quản trị trường nhấn chọn menu “Thông tin ký duyệt > Chữ ký số đơn vị”. Thực hiện chọn phương thức ký số và điền các thông tin liên quan đến phương thức ký số của đơn vị.

Lưu ý:

 • Chữ ký số cấu hình phải là chữ ký số của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý

 • Nếu chọn phương thức ký số là USB token thfi cần cắm USB token vào cấu hình để hệ thống ghi nhận đảm bảo khi đóng dấu sẽ sử dụng đúng USB token của đơn vị.

Quản trị trường chọn tiếp “Thông tin ký duyệt > Ảnh con dấu và phân công”. Thực hiện cập nhật thông tin Ảnh con dấu đơn vị, Phân công người đóng dấu đóng dấu.

Lưu ý:

 • Ảnh con dấu sẽ được tự động xóa nền và định dạng lại đúng với yêu cầu của hệ thống

 • Nhân sự được phân công là nhân sự duy nhất được thực hiện tính năng đong dấu cho văn bản

1.2 Cập nhật chức năng Danh mục sổ > Quản lý sổ

 • Quản trị trường vào chức năng Danh mục sổ, chọn danh mục sổ cần cấu hình và chọn Quản lý sổ.

 • Tại màn hình Quản lý sổ bổ sung thêm thuộc tính Bật/Tắt Đóng dấu văn bản.

 • Mặc định khi tạo mới danh mục sổ thì cấu hình sẽ tự động Bật.

 • Cấu hình là Tắt thì được hiểu là văn bản của Danh mục sổ này không có đóng dấu

1.3 Thêm mới chức năng Đóng dấu

Chức năng giúp Văn thư được phân công đóng dấu thực hiện nghiệp vụ đóng dấu

Người dùng vào menu Đóng dấu, chọn Danh mục sổ, chọn file sổ cần đóng dấu

Người dùng có thể đóng dấu từng file hoặc chọn nhiều file để đóng dấu hàng loạt

2. Bổ sung quy trình Người ký nhập nhận xét sau ký duyệt

Bổ sung nghiệp vụ mới đáp ứng nhu cầu nhà trường, cho phép người ký sổ được nhập thêm nhận xét vào file ký sau khi quy trình ký đã hoàn tất

1.1 Cập nhật chức năng Danh mục sổ > Quản lý sổ

Bổ sung cấu hình “Người ký được nhập nhận xét sau ký duyệt”. Khi cấu hình này là Bật thì sẽ có thêm luồng nghiệp vụ người ký sẽ được nhập thêm nhận xét vào file ký sau khi quy trình ký hoàn tất

1.2 Cập nhật Sổ ký duyệt

Nếu Danh mục sổ Bật cấu hình “Người ký được nhập nhận xét sau ký duyệt” thì những người ký sẽ có thể nhập nhận xét trực tiếp lên các file sổ có trạng thái Duyệt ký sổ hoặc Đã ban hành

Giáo viên nhấn chọn “Nhập nhận xét” ở cột thao tác để thực hiện chèn nhận xét vào file

Sửa lỗi và cập nhật một số thay đổi nhỏ khác giúp việc sử dụng eDoc thuận lợi hơn

CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

EDOC TEAM

Last updated