Cách khởi tạo các dữ liệu hồ sơ ban đầu cho eDoc

eDoc sử dụng dữ liệu được đồng bộ từ hệ thống SMAS. Người dùng không phải nhập lại gì thêm về dữ liệu. Các thông tin dữ liệu được đồng bộ bao gồm:

Tài khoản đăng nhập. (Sử dụng chung tài khoản với SMAS)

Thông tin hồ sơ:

  • Hồ sơ cán bộ, giáo viên, học sinh, tổ chuyên môn

  • Phân công chuyên môn: chủ nhiệm, phân công giảng dạy

Khi SMAS có thay đổi thông tin thì nhà trường thực hiện đồng bộ lại bằng cách nhấn chọn “Đồng bộ dữ liệu” eDoc ở màn hình trang chủ.

Last updated