HD quản lý Giáo án bằng eDoc

HD đầy đủ 10 bước để Nhà trường/TT GDTX dễ dàng ứng dụng được phần mềm eDoc vào quản lý Sổ Kế hoạch bài dạy của Giáo viên (Giáo án) trong đơn vị mình.

Nội dung được cập nhật ngày: 07/02/2023

1. Bước 1: Đăng ký cấp quyền sử dụng dịch vụ eDoc cho đơn vị (mất khoảng 3 phút cho việc này)

CBQL đơn vị xem video HD: https://www.youtube.com/watch?v=KIhKYnqovgI

2. Bước 2: Admin đơn vị tạo tài khoản cá nhân cho 100% CB, GV, NV của đơn vị mình trên phần mềm SMAS

Đây là việc Admin đơn vị quá quen thuộc trên SMAS => Không cần HD lại.

3. Bước 3: CBQL Nhà trường/TT GDTX khai báo “Sổ KH bài dạy của GV (Giáo án)” để quản lý trên eDoc (mất khoảng 3 phút cho việc này)

CBQL đơn vị xem video HD tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=maGyTJfRzx0

4. Bước 4: Admin đơn vị thực hiện phần quyền cho các nhóm người dùng của đơn vị mình đối với “Sổ KH bài dạy của GV” (mất khoảng 3 phút cho việc này)

Admin đơn vị xem video HD: https://www.youtube.com/watch?v=fQaupIMTs60

Gồm các nhóm: Cán bộ quản lý trường, Quản lý tổ bộ môn, Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm.

5. Bước 5: Admin đơn vị thực hiện gán ảnh chữ ký, gán thông tin chữ ký số (nếu có CKS) cho 100% CB, GV, NV của đơn vị mình

Admin đơn vị xem video HD tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=v1L9yyxX6sI

(Ghi chú: Nếu file Giáo án dùng trình ký là File word thì ta không cần làm bước này)

6. Bước 6: Xem tài liệu HDSD mà không cần phải được tập huấn

+ Hướng dẫn GVBM và GVCN trình ký Sổ Giáo án: https://www.youtube.com/watch?v=4uTxOjuto0M

+ Hướng dẫn GVBM và GVCN ký Sổ Giáo án: https://www.youtube.com/watch?v=aZtPE5GWkek

+ Hướng dẫn Tổ trưởng Tổ chuyện môn ký duyệt Sổ Giáo án: https://www.youtube.com/watch?v=ca2l-l6UGkQ

7. Bước 7: Soạn thảo (tạo File) Giáo án để sử dụng

Đây là công việc quá quen thuộc với mỗi Giáo viên rồi, thường là làm trên phần mềm Word => Chúng ta không cần tài liệu HDSD cho nội dung này nữa.

8. Bước 8: Trình ký Giáo án trên eDoc (mất khoảng 2 phút cho việc này)

GVCN và GVBM xem video HD tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=4uTxOjuto0M

9. Bước 9: Ký duyệt Giáo án trên eDoc (mất khoảng 2-5 phút cho việc này)

GVBM, GVCN xem HD tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=aZtPE5GWkek

Tổ trưởng Tổ chuyên môn xem HD tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=ca2l-l6UGkQ

10. Bước 10: Khai thác, sử dụng Giáo án trên eDoc

CBQL đơn vị lấy báo cáo theo HD tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=FGta1PDJDhQ

(Ghi chú: Tổ trưởng Tổ chuyên môn, GVCN, GVBM cũng có thể lấy, xem được các báo cáo đó trong phạm vi của mình nếu được Admin đơn vị phân quyền)

Last updated