📑Kiểm tra

Kế hoạch kiểm tra

Chức năng cho phép khai báo kế hoạch kiểm tra sử dụng sổ của nhà trường

Bước 1: Vào Kiểm tra > Kế hoạch kiểm tra, nhấn Thêm mới

Bước 2:

  • Nhập Tên kế hoạch kiểm tra, sổ kế hoạch.

  • Chọn Thời gian kiểm tra

  • Nhập nội dung kiểm tra

  • Chọn nhân sự đánh giá cả kế hoạch

  • Thêm mới danh mục sổ kiểm tra

Bước 3: Thêm mới danh mục sổ kiểm tra và chọn phân công. Trong 1 kế hoạch kiểm tra có thể thêm nhiều danh mục sổ, người dùng có thể xóa hoặc thêm tùy ý.

Bước 4: Nhấn nút Thêm mới để hoàn thành thêm mới kế hoạch kiểm tra

Lưu ý:

  • Kế hoạch sau khi thêm mới thành công sẽ ở trạng thái “Đang lập kế hoạch”. Nếu muốn thực hiện kiểm tra cần chuyển trạng thái sang “Thực hiện kiểm tra”. Để chuyển trạng thái cần thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn Sửa

Bước 2: Chọn trạng thái: Thực hiện kiểm tra

Bước 3: Nhấn Lưu

Thực hiện kiểm tra

Cho phép giáo viên được giáo nhiệm vụ thực hiện đánh giá cả kế hoạch và giáo viên được chọn phân công đánh giá danh mục sổ, thực hiện kiểm tra và đánh giá sử dụng sổ của nhà trường.

Bước 1: Vào chức năng Kiểm tra > Thực hiện kiểm tra

Đánh giá Danh mục sổ

Bước 2: Chọn sổ cần đánh giá.

Bước 4: Thực hiện đánh giá

  • Chọn nhiều file nộp sổ, nhấn Đánh giá hàng loạt để đánh giá tất cả các file nộp với kế quả và nội dung nhận xét sẽ giống nhau.

Kết quả sau khi thực hiện đánh giá hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Bước 5: Nhấn Quay lại và thực hiện đánh giá Danh mục sổ

Bước 6: Đánh giá Danh mục sổ.

Lưu ý: Nội dung phần Nhận xét sau khi đánh giá, người dùng muốn xem chi tiết thì cần rê chuột vào phần kết quả để nhìn thấy nội dung này.

Đánh giá cả Kế hoạch

Để thực hiện đánh giá kế hoạch người dùng cần được giao nhiệm vụ đánh giá cả kế hoạch

Bước 3: Nhấn Lưu để thực hiện đánh giá. Kết quả sau đánh giá sẽ được hiển thị như ví dụ sau:

Lưu ý: Nội dung phần Nhận xét sau khi đánh giá, người dùng muốn xem chi tiết thì cần rê chuột vào phần kết quả để nhìn thấy nội dung này.

Hướng dẫn Phân quyền

Để giáo viên vào được chức năng và thực hiện đánh giá cần đảm bảo kế hoạch ở trạng thái Thực hiện kiểm tra đồng thời giáo viên được phân quyền đầy đủ để nhìn thấy kế hoạch đánh giá.

Bước 1: Giáo viên thuộc nhân sự đánh giá cả kế hoạch kiểm tra hoặc phân công danh mục sổ thì mới được thấy kế hoạch đánh giá

Bước 2: Giáo viên phải được phân quyền Thêm, Xóa, Sửa chức năng Kế hoạch kiểm tra. Vào Cấu hình > Nhóm người dùng > Phân quyền.

Bước 3: Kế hoạch phải ở trạng thái Thực hiện kiểm tra