🔎Thống kê & báo cáo

Cho phép tra cứu tất cả các file sổ, xem báo cáo và thống kê theo mẫu sổ

Danh sách mấu sổ

Người dùng nhấn chọ menu chức năng “Thống kê & báo cáo” hệ thống sẽ load lên tất cả các mẫu sổ được phân quyền tra cứu.

 • Các mẫu sổ được gom nhóm theo cấp tạo mẫu sổ: Sổ cấp Sở, Sổ cấp Phòng, Sổ cấp trường.

 • Danh sách sổ được lấy theo năm học.

Chi tiết một mẫu sổ cần tra cứu

Nhấn chọn vào một sổ ở màn hình danh sách mẫu sổ để đi đến màn hình Chi tiết của một mẫu sổ cần tra cứu.

Màn hình hiển thị tất cả các file sổ có trong mẫu sổ của tất cả người dung nộp lên. Người dùng có thể tìm kiếm và tra cứu mẫu sổ theo mong muốn.

Hệ thống còn hiển thị thống kê tổng quát dựa vào kết quả tìm kiếm, bao gồm:

 • Sổ đã nộp: Bao gồm tất cả các file sổ đã nộp không phân biệt trạng thái

 • Sổ đã duyệt: Bao gồm các file sổ có trạng thái Duyệt ký sổ + Đã ban hành

 • Sổ đang ký: Bao gồm các file sổ có trạng thái Đang ký sổ

 • Sổ từ chối: Bao gồm các file sổ có trạng thái Từ chối ký sổ

Xuất file báo cáo thống kê

 • Xuất file danh sách: Sẽ thực hiện xuất file excel danh sách nộp sổ giống tìm kiếm trên giao diện

 • Xuất báo cáo thống kê:

  • Thống kê theo kỳ nộp: người dùng sẽ thống kê nộp sổ trong giai đoạn từ kỳ đến kỳ

  • Thống kê theo đối tượng sổ: người dùng sẽ chọn một đối tượng sổ và thống kê ở tất cả các kỳ nộp

 • Xuất Danh sách chưa hoàn thành nộp sổ: chỉ cho phép xuất báo cáo này với loại mẫu sổ chỉ 1 một file sổ/ 1 kỳ nộp. (sổ cho phép nộp nhiều file trong 1 kỳ nộp sẽ không có báo cáo này)

Người dùng sẽ chọn 1 kỳ nộp, hệ thống sẽ xuất ra danh sách những đối tượng chưa hoàn thành nộp sổ (hoàn thành là file sổ có trạng thái Duyệt ký sổ hoặc Đã ban hành)

Tra cứu nộp sổ với cấp phòng/sở

Sổ cấp phòng/sở

Cấp quản lý phòng/sở giáo dục khi chọn mẫu sổ do phòng/sở tạo để tra cứu sẽ có cái nhin tổng thể về việc nộp sổ ở các đơn vị bên dưới.

Đối với loại sổ giới hạn nộp 1 lần trong 1 kỳ nộp và đồng thời chọn thống kê theo 1 kỳ nộp xác định hiển thị thêm cột Hoàn thành, cột thông tin thể hiện % hoàn thành nộp sổ của đơn vị

Sổ cấp trường

Cấp quản lý cũng có thể tra cứu các mẫu sổ mà nhà trường tự tạo và quản lý riêng bằng cách:

 • Chọn Sổ cấp trường

 • Chọn trường cần kiểm tra

 • Sau đó chọn mẫu sổ tương ứng cần xem

 • Lưu ý: phòng/sở sẽ không tra cứu được các mẫu sổ mà nhà trường cấu hình “Không được phép tra cứu bởi cấp quản lý”

Last updated