🔧Cấu hình

1. Nhóm người dùng

Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm, thêm mới, cập nhật, xóa, phân quyền cho nhóm người dùng và cập nhật danh sách người dùng thuộc nhóm.

Lưu ý:

 • Đối với cấp trường, hệ thống mặc định tạo 5 nhóm quyền mặc định: “Cán bộ quản lý trường”, “Giáo viên bộ môn”, “Giáo viên chủ nhiệm”, “Nhân viên trường”, “Quản lý tổ bộ môn”.

 • Ở chức năng “Danh mục sổ » Thêm mới / Cập nhật sổ”, nếu khai báo đối tượng nộp là “Không xác định đối tượng nộp”, hệ thống tự động tạo một nhóm quyền “Không định nghĩa đối tượng nộp”.

Đồng bộ dữ liệu

Bước 1: Đăng nhập vào smas.edu.vn/

Bước 2: Vào Trang chủ, quan sát Hệ sinh thái giáo dục. Màn hình hiển thị:

Bước 3: Chọn eDoc, bấm Đồng bộ dữ liệu

Lưu ý:

 • Hệ thống sẽ đồng bộ giáo viên vào nhóm người dùng chỉ duy nhất l lần đầu tiên, nếu có sự chỉnh sữa giáo viên giữa các nhóm người dùng thì quản trị trường điều chỉnh bằng tay ở chức năng Cấu hình » nhóm người dùng trên eDoc

 • Nhóm thuộc Cán bộ quản lý trường trên eDoc được khai báo ở SMAS tại chức năng: Cán bộ » Hồ sơ cán bộ » Chọn chi tiết thông tin, thông tin vị trí làm việc là Cán bộ quản lý

 • Nhóm thuộc Giáo viên bộ môn trên eDoc được khai báo ở SMAS tại chức năng: Cán bộ » Phân công giảng dạy

 • Nhóm thuộc Giáo viên chủ nhiệm trên eDoc được khai báo ở SMAS tại chức năng:

Cán bộ » Phân công chủ nhiệm

 • Nhóm thuộc Nhân viên trường trên eDoc được khai báo ở SMAS tại chức năng:

Cán bộ » Hồ sơ cán bộ » Chọn chi tiết thông tin, thông tin vị trí làm việc là Nhân viên

 • Nhóm thuộc Quản lý tổ bộ môn trên eDoc được khai báo ở SMAS tại chức năng:

Hệ thống » Khai báo dữ liệu » Khai báo tổ bộ môn

Tìm kiếm nhóm người dùng

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Cấu hình » Nhóm người dùng”, nhập các tiêu chí cần tìm kiếm, nhấn vào nút “Tìm kiếm”, hệ thống sẽ hiển thị kết quả tương ứng với tiêu chí tìm kiếm.

Thêm mới nhóm người dùng

Chức năng này cho phép thêm mới nhóm người dùng cho cấp sở / cấp phòng.

Bước 1: Tại màn hình “Danh sách nhóm người dùng”, nhấn vào nút “Thêm mới”.

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết khi thêm mới nhóm người dùng, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc thêm mới nhóm người.

 • Thông báo lỗi “Chưa nhập tên nhóm người dùng” sẽ hiển thị khi người dùng chọn tên nhóm nhưng không nhập dữ liệu.

Lưu ý:

 • Tên nhóm là thông tin bắt buộc (*), người dùng phải nhập mới có thể chọn “Lưu” để lưu nhóm người dùng.

 • Trường hợp: Nhập tên người dùng đã tồn tại trong hệ thống, sẽ hiển thị thông báo. “Tên nhóm người dùng đã tồn tại”

Cập nhật nhóm người dùng

Chức năng này cho phép cập nhật thông tin nhóm người dùng cho cấp sở / cấp phòng.

Bước 1: Tại màn hình “Danh sách nhóm người dùng”, nhấn vào biểu tượng “Cập nhật” ở nhóm người dùng tương ứng.

Bước 2: Nhập các thông tin cần sửa, nhấn vào nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật nhóm người dùng hoặc nhấn vào nút “Đóng” để hủy việc cập nhật và trở về màn hình trước đó.

Lưu ý:

 • Các bước thực hiện tương tự với thao tác thêm mới nhóm người dùng

 • Đối các nhóm quyền mặc định được đồng bộ từ hệ thống SMAS hoặc người dùng không thuộc nhóm quyền được phân quyền xóa ở chức năng “Nhóm người dùng” sẽ không hiển thị biểu tượng chức năng cập nhật.

 • Tên nhóm là thông tin bắt buộc (*), người dùng phải nhập mới có thể chọn “Lưu” để lưu nhóm người dùng.

 • Trường hợp: Nhập tên người dùng đã tồn tại trong hệ thống, sẽ hiển thị thông báo. “Tên nhóm người dùng đã tồn tại”

Xóa nhóm người dùng

Chức năng này cho phép xóa nhóm người dùng cho cấp sở / cấp phòng không còn được sử dụng.

Bước 2: Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại thông tin xóa nhóm đã chọn. Người dùng nếu đồng ý xóa thì nhấn nút “Đồng ý”trên hộp thông báo, ngược lại sẽ nhấn nút “Đóng”.

Lưu ý:

 • Đối các nhóm quyền mặc định được đồng bộ từ hệ thống SMAS hoặc người dùng không thuộc nhóm quyền được phân quyền xóa ở chức năng “Nhóm người dùng” sẽ không hiển thị biểu tượng chức năng xóa.

Phân quyền nhóm người dùng

Chức năng này cho phép cấp quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống như: xem, thêm, sửa, xóa cho nhóm người dùng.

Bước 1: Tại màn hình “Danh sách nhóm người dùng”, nhấn vào biểu tượng “Phân quyền” ở nhóm người dùng tương ứng.

 • Chọn “Năm học” để cập nhật được danh sách sổ và phân quyền dữ liệu chức năng “Sổ trình ký”, “Sổ trình ký”, “Thống kê & báo cáo”.

+ Nhấn chọn biểu tượng “+” ở chức năng “Sổ trình ký”, “Sổ ký duyệt”, “Thống kê & báo cáo” để hiển thị danh sách sổ tương ứng ở cho phép cấu hình quyền. Có thể tìm kiếm sổ theo tên sổ.

Lưu ý: Nhấn chọn biểu tượng “+” ở chức năng “Sổ trình ký”, “Sổ ký duyệt”, “Thống kê & báo cáo” khi nhập từ khóa tìm kiếm để hệ thống tự động hiển thị danh sách sổ theo từ khóa.

+ Chọn ô phân quyền tương ứng với quyền thao tác dữ liệu.

 • Sổ trình ký

 • Sổ ký duyệt

 • Thống kê & báo cáo

 • Chọn Lưu để lưu phân quyền vừa chọn.

Lưu ý:

 • Hệ thống có 2 loại phân quyền:

 • + Phân quyền chức năng: không theo năm học

 • +Phân quyền dữ liệu: Ở chức năng “Sổ trình ký”, “Sổ trình ký”, “Thống kê & báo cáo”, sẽ hiển thị danh sách sổ được thêm áp dụng cho cấp - Ở trạng thái Sử dụng / Khóa theo nămhọc ở màn hình “Danh mục sổ”

 • Nếu tích vào cột quyền phía sau hệ thống sẽ tự động tích chọn quyền phía trước, chọn tích vào ô nào thì người dùng thuộc nhóm sẽ có quyền tương ứng với chức năng đó.

Thêm người dùng vào nhóm người dùng

Chức năng này cho phép thêm người dùng trong hệ thống vào nhóm, người dùng sẽ có quyền thực hiện các chức năng tương ứng với quyền nhóm được thêm.

Bước 1: Tại màn hình “Danh sách nhóm người dùng”, nhấn vào biểu tượng “Danh sách người dùng” ở nhóm người dùng tương ứng.

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách người dùng đã thêm vào nhóm. Ở bước này, người dùng có thể cập nhật danh sách người dùng thuộc nhóm.

 • Trường hợp 1: Thêm mới người dùng vào danh sách.

+ Nhấn chọn người dùng và tìm kiếm theo tên người dùng. Tiếp tục nhấn chọn tên người dùng ở kết quả tìm kiếm để chọn người dùng.

+ Nhấn nút “Chọn” để thêm người dùng vào danh sách.

 • Trường hợp 2: Xóa người dùng khỏi danh sách.

 • 1 người dùng có thể được thêm vào nhiều nhóm người dùng, và sẽ kế thừa tất cả các quyền của các nhóm được thêm vào.

2. Thông tin ký

Chức năng này cho phép người dùng là quản trị hệ thống có thể tải ảnh chữ ký, xem chi tiết và thiết lập phương thức ký số cho tất cả cán bộ của trường.

Tìm kiếm thông tin ký

Bước 1: Vào màn hình chức năng “Cấu hình » Thông tin ký”, nhập các tiêu chí cần tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm”. Hệ thống hiển thị kết quả tương ứng với tiêu chí tìm kiếm.

Cập nhật chữ ký

Bước 1: Tại màn hình “Thông tin ký”, nhấn vào biểu tượng “Cập nhật” ở cột thông tin Chữ ký, Chữ ký nháy, Chữ ký có con dấu để tải ảnh chữ ký.

Bước 2: Chọn ảnh ký có đuôi .png để tải lên. Ảnh chữ ký hiển thị như sau:

Lưu ý:

 • Để chỉnh sửa hình, nhấn vào biểu tượng “Chỉnh hình”.

 • Để cập nhật ảnh ký, nhấn vào biểu tượng “Cập nhật”.

 • Để xóa ảnh ký, nhấn vào biểu tượng “Xóa”.

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để hoàn thành cập nhật.

Cập nhật thông tin ký

Bước 1: Tại màn hình “Thông tin ký”, chọn và nhập các thông tin của cán bộ.

Bước 2: Chọn cán bộ, sau đó nhấn nút “Lưu” để hoàn thành cập nhật.

Last updated