Edoc là gì?

  • Hồ sơ sổ sách giáo giáo dục - eDoc là hệ thống quản lý dữ liệu xây dựng trên nền tảng web công nghệ điện toán đám mây do Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel xây đựng.

  • Hệ thống được xây dựng phục vụ mục đích quản lý các hồ sơ, sổ sách điện tử cho ngành giáo dục, cho phép quản lý và sử dụng từ tất cả cấp Sở, Phòng, Trường.

  • Cung cấp quy trình tạo và quả lý các loại hồ sơ sổ sách điện tử. Phân quyền thao tác chính xác đến từng vai trò người dùng, đảm bảo tính chính xác, tin cậy của dữ liệu.

  • Hệ thông giúp theo dõi, kiểm tra, giám sát, lưu trữ các sổ sách số điển tử, thay dần cách sử dụng sổ sách giấy truyền thống như hiện tại.

Last updated