Phần mềm eDoc dùng được những loại chữ ký số nào?

  1. Token CA: Dùng được của tất cả các nhà cung cấp ở Việt Nam

  2. Mobile CA: Dùng được của nhà cung cấp Viettel-CA

  3. Smart CA: Dùng được cả dịch vụ Mysign của VIETTEL và dịch vụ SmartCA của VNPT

Last updated