Sổ sách điện tử là gì?

  • Sổ sách điện tử (hay hồ sơ điện tử) trong giáo dục là các loại sổ sách thường dùng trong công việc hàng ngày của Sở/Phòng GD&ĐT, của các Trường/Trung tâm, được tạo lập, sử dụng, quản lý, khai thác dưới dạng điện tử, trên môi trường điện tử, thay thế được cho chính các hồ sơ đó ở dạng hồ sơ giấy.

Last updated