Đăng nhập hệ thống

Lưu ý: Quản trị hệ thống cần tiến hành đồng bộ dữ liệu từ SMAS, tương ứng tài khoản giáo viên cũng sẽ được đồng bộ.

Đăng nhập hệ thống

Tất cả các đối tượng người dùng muốn thực hiện các chức năng của hệ thống đều phải đăng nhập vào hệ thống bằng account đã được cung cấp.

Bước 1: Truy cập hệ thống theo đường dẫn bằng trình duyệt web.

Bước 2: Người dùng nhập thông tin bao gồm Tên đăng cập, Mật khẩu và nhấn vào nút “Đăng nhập”.

Bước 3: Nếu thông tin tài khoản đăng nhập là hợp lệ, người dùng đăng nhập hệ thống thành công, màn hình hiển thị mặc định sẽ là màn hình “Trang chủ”.

Lưu ý:

  • Tất cả các chức năng chỉ có thể thực hiện nếu người dùng được cấp quyền.

  • Trường hợp người dùng nhập thông tin tài khoản đăng nhập không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tương ứng:

+ Nếu chưa nhập tên đăng nhập, hệ thống thông báo “Vui lòng nhập tên đăng nhập”.

+ Nếu chưa nhập mật khẩu hệ thống thông báo “Vui lòng nhập mật khẩu”.

+ Nếu người dùng nhập tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng với tên đăng nhập mật khẩu, hệ thống thông thông báo “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng!”.

Đăng xuất hệ thống

Khi muốn dừng các công việc và thoát khỏi hệ thống, người dùng thực hiện chọn chức năng “Đăng xuất”.

Bước 1: Người dùng thực hiện chọn nhấn chuột vào Xin chào Tên người dùng.

Bước 2: Chọn nhấn nút “Đăng xuất” trên menu chương trình để thoát khỏi hệ thống.

Last updated