Quy trình tạo mẫu sổ điện tử (Danh mục sổ)

Quản trị hệ thống sẽ thực hiện thêm mới một mẫu sổ tại chức năng “Danh mục sổ”

Nếu cấp Sở/Phòng khai báo thì mẫu sổ sẽ được phép áp dụng xuống tất cả các trường mà phòng/sở quản lý.

Thực hiện tạo mẫu sổ với quy trình như người dùng mong muốn:

1. Khai báo thuộc tính sổ:

  • Tên sổ: Nhập tên sổ sách

  • Loại áp dụng: được hiểu là đối tượng của quyển sổ. VD: Loại áp dụng là Lớp thì mỗi lớp sẽ có 1 quyển sổ.

Hệ thống cho phép lựa chọn các loại áp dụng: Trường, Lớp, Tổ bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn, Nhân viên , Học sinh….

  • Tần suất nộp: là khoản thời gian mà người dùng cần phải nộp sổ.

Bao gồm: 1 năm học/lần, 1 học kỳ/lần, 1 tháng/lần, 1 tuần/lần, 1 ngày/lần. Hoặc người dùng có thể cấu hình tự định nghĩa số lần nộp nếu khác các giá trị bên trên.

2. Chọn năm học áp dụng sổ

3. Chọn cấp: chọn cấp học áp dụng cho mẫu Sổ

4. Định dạng file sổ: các định dạng file cho phép nộp

  • Bao gồm: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpeg, png

  • Lưu ý: nếu muốn thực hiện ký chữ ký số (CA) thì chỉ thực hiện trên file PDF

5. Đối tượng nộp sổ: là người được phép nộp sổ

6. Đối tượng ký sổ: là những người sẽ tham gia ký sổ. Cho phép tạo quy trình ký theo đối tượng mong muốn, có thể trình ký song song hoặc tuần tự.

7. Phê duyệt sổ: cán bộ quản lý vào thực hiện phê duyệt sử dụng mẫu sổ.

Last updated