Ảnh chữ ký trên SMAS có đồng bộ sang eDoc được không?

eDoc lấy SMAS làm gốc nên ảnh chữ ký đã có trên SMAS sẽ được đồng bộ sang eDoc sau khi admin nhà trường thực hiện “Đồng bộ dữ liệu” ở trên SMAS.

Trên eDoc có 3 loại chữ ký:

  • Chữ ký thông thường

  • Chữ ký nháy (có thể trùng với chữ ký thông thường)

  • Chữ ký có con dấu đi kèm

Last updated