Làm thế nào để tạo dữ liệu phân quyền nghiệp vụ giáo viên từ SMAS sang eDoc

Quyền nghiệp vụ của giáo viên được lấy dữ liệu từ SMAS đồng bộ sang eDoc. Lưu ý sau khi thực hiện cập nhật phân công lại trên SMAS thì cần thực hiện "Đồng bộ dữ liệu"

NỘI DUNG KHAI BÁO CẦN THIẾT TRÊN SMAS CẤP TIỂU HỌC, THCS, THPT

TT

Nội dung khai báo

Đường dẫn trên phần mềm SMAS

Ghi chú

1

Khai báo thời gian năm học

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Thời gian năm học

2

Khai báo hồ sơ cán bộ, giáo viên

(1) Cán bộ => (2) Hồ sơ cán bộ => (3) Tiện ích => (4) Xuất mẫu import => (5) Mở file => (6) Nhập dữ liệu vào file excel => (7) Nhập từ excel => (8) Chọn file => (9) Tải lên

Phải khai đầy đủ và đúng thông tin tối thiểu cần thiết của tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ bộ môn, giáo viên, nhân viên nhà trường

3

Khai báo Tổ bộ môn

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Khai báo tổ bộ môn => (4) Thêm mới

Phải khai đủ và đúng thông tin "Cán bộ quản lý tổ bộ môn" cho tất cả các Tổ bộ môn

4

Khai báo môn học cho trường

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Khai báo môn học cho trường

Khai xong môn học cho Trường mới khai được môn học cho Lớp

5

Khai báo lớp học, gán quyền GVCN

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Khai báo lớp học

Cần khai báo đủ và đúng thông tin "Giáo viên chủ nhiệm" cho tất cả các Lớp học

6

Khai báo môn học cho Lớp

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Khai báo môn học cho lớp

Khai môn học cho Lớp thì mới gán giáo viên dạy môn học ở Lớp đó được

7

Phân công quyền cho GVBM

(1) Cán bộ => (2) Phân công giảng dạy

Để các GVBM thực hiện được nghiệp vụ trên eDoc thì cần khai báo GVBM nào dạy môn gì, dạy ở lớp nào theo đúng thực tế

8

Phân công quyền Giáo viên phụ trách

(1) Cán bộ => (2) Phân công phụ trách

Nội dung này chỉ giành cho GV mầm non, mẫu giáo, tương đương với gán quyền GVCN của các cấp học khác

9

Khai báo "Nhóm người dùng"

(1) Hệ thống => (2) Quản lý người dùng => (3) Nhóm người dùng => (4) Thêm mới

Lưu ý: Tốt nhất là cứ phân đủ quyền cho nhóm người dùng

10

Khai báo tài khoản cho người dùng

(1) Hệ thống => (2) Quản lý người dùng => (3) Quản lý người dùng => (4) Thêm mới

Lưu ý: Cần cấp đủ tài khoản cho 100% người dùng trong mục này

11

Xuất danh sách tài khoản để bàn giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

(1) Hệ thống => (2) Quản lý người dùng => (3) Quản lý người dùng => (4) Xuất excel

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều cần có tài khoản để vào phần mềm eDoc

NỘI DUNG KHAI BÁO CẦN THIẾT TRÊN SMAS CẤP MẦM NON

TT

Nội dung khai báo

Đường dẫn trên phần mềm SMAS

Ghi chú

1

Khai báo thời gian năm học

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Thời gian năm học

2

Khai báo hồ sơ cán bộ, giáo viên

(1) Cán bộ => (2) Hồ sơ cán bộ => (3) Tiện ích => (4) Xuất mẫu import => (5) Mở file => (6) Nhập dữ liệu vào file excel => (7) Nhập từ excel => (8) Chọn file => (9) Tải lên

Phải khai đầy đủ và đúng thông tin tối thiểu cần thiết của tất cả cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ bộ môn, giáo viên, nhân viên nhà trường

3

Khai báo Tổ bộ môn (tổ chuyên môn)

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Khai báo tổ bộ môn => (4) Thêm mới

Phải khai đủ và đúng thông tin "Cán bộ quản lý tổ bộ môn" cho tất cả các Tổ bộ môn

4

Khai báo lớp học, gán quyền GVCN

(1) Hệ thống => (2) Khai báo dữ liệu => (3) Khai báo lớp học

Cần khai báo đủ và đúng thông tin "Giáo viên chủ nhiệm" cho tất cả các Lớp học

5

Phân công quyền Giáo viên phụ trách

(1) Cán bộ => (2) Phân công phụ trách

Nội dung này chỉ giành cho GV mầm non, mẫu giáo, tương đương với gán quyền GVCN của các cấp học khác

6

Khai báo "Nhóm người dùng"

(1) Hệ thống => (2) Quản lý người dùng => (3) Nhóm người dùng => (4) Thêm mới

Lưu ý: Tốt nhất là cứ phân đủ quyền cho nhóm người dùng

7

Khai báo tài khoản cho người dùng

(1) Hệ thống => (2) Quản lý người dùng => (3) Quản lý người dùng => (4) Thêm mới

Lưu ý: Cần cấp đủ tài khoản cho 100% người dùng trong mục này

8

Xuất danh sách tài khoản để bàn giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

(1) Hệ thống => (2) Quản lý người dùng => (3) Quản lý người dùng => (4) Xuất excel

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều cần có tài khoản để vào phần mềm eDoc

1. Quyền cán bộ quản lý

Giáo viên được xem là cán bộ quản lý khi Hồ sơ giáo viên trên SMAS (chức năng Cán bộ > Hồ sơ cán bộ) có thông tin "Vị trí việc làm" là "Cán bộ quản lý"

2. Quyền quản lý tổ chuyên môn

Giáo viên được xem là quả lý tổ chuyên môn khi được phân quyền " Cán bộ quản lý tổ môn" tại chức năng "Hệ thống > Khai báo dữ liệu > Khai báo tổ bộ môn" trên SMAS.

3. Quyền giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên được xem là giáo viên chủ nhiệm khi được phân quyền " Giáo viên chủ nhiệm" tại chức năng "Hệ thống > Khai báo dữ liệu > Khai báo lớp học" trên SMAS.

4. Quyền giáo viên bộ môn

Giáo viên được xem là giáo viên bộ môn khi được công giảng dạy tại chức năng "Cán bộ > Phân công giảng dạy" trên SMAS.

5. Quyền giáo viên phụ trách

Giáo viên được xem là giáo viên phụ trách khi được công tại chức năng "Cán bộ > Phân công phụ trách" trên SMAS. Quyền này chỉ áp dụng với trường cấp mầm non

6. Quyền nhân viên trường

Được xem là nhân viên trường khi Hồ sơ cán bộ trên SMAS (chức năng Cán bộ > Hồ sơ cán bộ) có thông tin "Vị trí việc làm" là "Nhân viên"

Last updated