Phần mềm eDoc quản lý được bao nhiêu loại hồ sơ điện tử ?

Trong phần “Danh mục sổ”, eDoc không giới hạn việc khai báo, bao gồm:

  • Không giới hạn số lượng sổ, số lương hồ sơ được khai báo

  • Không quy định tên các loại sổ được khai báo

  • Không xung đột giữa các tỉnh/Tp với nhau

  • Không xung đột giữa các huyện với nhau

  • Không xung đột giữa các trường với nhau

  • Không xung đột giữa các cấp quản lý (Sở, Phòng, Trường) với nhau

Khách hàng tự do đưa ra danh mục sổ, hồ sơ điện tử mà mình mong muốn, không bị giới hạn số loại sổ, số loại hồ sơ được quản lý.

Last updated