Việc khai báo “Danh mục sổ” có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

Áp đặt được ý chí quản lý của cấp trên cho cấp dưới thực hiện, các quy định được lồng vào

Thúc đẩy năng lực cá nhân lãnh đạo: Ngoài các “Danh mục sổ” mà cấp trên quy định, lãnh đạo của cấp dưới (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, lãnh đạo nhà trường/trung tâm) được tự do sáng tạo, ứng dụng, đưa ra “Danh mục sổ” áp dụng riêng cho phạm vi mình quản lý.

  • Phòng GD&ĐT tự đưa bổ sung “Danh mục sổ” với quy định riêng để áp dụng cho các trường trong phạm vi mình quản lý.

  • Trường tự đưa bổ sung “Danh mục sổ” với quy định riêng để áp dụng cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mình.

Tôn trọng giải pháp riêng, quyền riêng tư, bản quyền của đơn vị: “Danh mục sổ” do cấp nào khai báo thì chỉ cấp đó và cấp dưới trực thuộc nhìn thấy được, trừ khi họ muốn cho cấp trên nhìn thấy thì họ cấu hình cho phép cấp trên nhìn.

Last updated