🔷Mới nhất: 08/05/2024

1. Bổ sung tính năng cho phép thay đổi màu giao diện

 • Tính năng cho phép cấu hình màu giao diện và menu như mong muốn

  • Để thực hiện cấu hình Thầy/cô vào chức năng “Thông tin tài khoản”, chọn Tab thông tin “Cấu hình”

  • Chọn màu giao diện và menu như mong muốn, sau đó nhấn Lưu để hoàn tất

2. Nâng cấp tính năng xóa nền chữ ký

Hệ thống nâng cấp tính năng xóa nền chữ ký tự động giúp người dùng thuận lợi hơn trong việc sử dụng phần mềm.

Thầy/cô chỉ cần chụp ảnh chữ ký, chọn gán ảnh chữ ký và nhấn Lưu. Sau đó hệ thống sẽ tự động phân tích ảnh và xóa nền ảnh chữ ký.

Các chức năng được áp dụng bao gồm:

 • “Thông tin ký duyệt > Ảnh chữ ký”

 • “Cấu hình > Thông tin ký”

3. Cho phép khai báo “Thẻ” và chọn gán thông tin thẻ khi nộp sổ

Quy trình để sử dụng như sau:

Trình tự

Người thực hiện

Nội dung thực hiện

1

Quản lý / Quản trị trường

Vào chức năng "Cấu hình > Khai báo thẻ" Thực hiện Thêm mới Nhóm thẻ cần sử dụng

2

Quản lý / Quản trị trường

Vào chức năng “Danh mục sổ”

Chọn vào “Quản lý sổ” của danh mục sổ cần sử dụng gắn thẻ khi nộp sổ. Chọn tiếp Tab “Gắn thẻ khi nộp sổ” thực hiện bật và gán nhóm thẻ

3

Giáo viên nộp sổ

Đối với các danh mục sổ có Bật tính năng gắn thẻ khi nộp sổ sẽ cho phép giáo viên cho các thẻ như mong muốn tại màn hình nộp sổ

4

Tất cả nhân sự

Đối với các file nộp sổ có gắn thẻ sẽ được phép tìm kiếm theo thẻ mong muốn ở tất cả các chức năng. (Sổ trình ký / Sổ ký duyệt/ Tra cứu sô / Sổ đã ban hành …)

3.1 Thêm mới chức năng Khai báo thẻ

 • Chức năng cho phép khai báo và quản lý các Nhóm thẻ / Thẻ mà nhà trường mong muốn sử dụng. Vào chức năng theo đường dẫn “Cấu hình > Khai báo thẻ”

 • Nhấn Thêm mới để khai báo Nhóm thẻ, thông tin thêm mới bao gồm:

  • Tên nhóm thẻ

  • Màu

  • Danh sách các Thẻ. Có thể thêm nhanh nhiều thẻ cách nhau bởi dấu phẩy (,)

3.2 Cập nhật chức năng Danh mục sổ > Quản lý sổ

Màn hình Quản lý sổ bổ sung cấu hình “Gắn thẻ khi nộp số”

Thầy/cô bật tính năng để có thể gắn kèm thẻ khi nộp sổ, chọn các nhóm thẻ cần sử dụng và nhấn Cập nhật để hoàn tất

3.3 Cập nhật chức năng Sổ trình ký

Với các danh mục sổ bật tính năng “Gắn thẻ khi nộp sổ”, thì tại màn hình thêm mới nộp sổ sẽ bổ sung cho phép nhập thông tin “Thẻ”

Thông tin thẻ sau khi nộp được hiển thị đầy đủ và dễ dàng tra cứu bằng cách chọn vào phần tìm kiếm nâng cao (như hình)

4. Sửa lỗi và cập nhật một số thay đổi nhỏ giúp việc sử dụng eDoc thuận lợi hơn

CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

EDOC TEAM

Last updated